Projekt „Program Profilaktyki Nowotworów Skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” obejmuje swym zasięgiem 24 gminy i miasta, wchodzące w skład Aglomeracji, w tym miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Teren ten zamieszkuje 360 000 osób.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry. W ramach projektu zostanie przebadanych 4500 osób w wieku 50 – 64 lat z terenu aglomeracji.

W ramach projektu po przeprowadzonych badaniach ankietowych i badaniach wideodermatoskopem zostanie opracowany raport podsumowujący efektywność programu oraz charakterystykę grupy badanej.

Projekt „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 261 000 zł, a dofinansowanie 1 198 710 zł.

Biuro Projektu
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. 62 75-28-079