Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Stawiszyna mający siedzibę:
ul. Szosa Pleszewska 3,
62-820 Stawiszyn,
tel: 62 752 80 79,
e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Damian Posiłek,
adres e-mail: iod@stawiszyn.pl
tel. 62 752 80 79 wew. 22

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, a w szczególności:
– na podstawie art. 9 ust.2 lit. h RODO
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c, d, e RODO).

Podstawowych celem i zadaniem Programu Profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jest wykonywanie badań w celu wczesnej diagnostyki czerniaka skóry, zgodnie ze światowymi wytycznymi medycznymi, dla zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów na ten nowotwór w populacji AKO.

Rodzajami danych osobowych przetwarzanych w Programie Profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej są:

Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) i kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz dane medyczne uzyskane z wypełnionych formularzy i wyniki wykonanych badań (w tym dermatoskopii i wideodermatoskopii), a także dane pozyskane w trakcie obserwacji i nadzoru.

Czas przechowywania danych osobowych:

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane nie może być dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, czyli do prowadzenia Programu Profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, którego jednym z zadań jest długotrwała, wieloletnia obserwacja zbadanych osób i analiza efektów epidemiologicznych (nie krócej niż 5 lat).

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, obejmują:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych w Programie Profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).